Kino Sferyczne

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Godziny otwarcia

Dla grup zorganizowanych*:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
godz. 9:30 - 14:30

środa
godz. 13:00 - 17:00

W szczególnych przypadkach może być ustalona inna godz. lub inny dzień.

*Kontakt w celu umówienia terminu pokazu:
tel. 609 919 306
mail: m.nowak@ujd.edu.pl
Dla osób indywidualnych:

środa godz:18:00
Program środowych pokazów

Maj

Dwa szkiełka
08.05.2024r.

Ibex
15.05.2024r.

Lodowe krainy
22.05.2024r.


Czerwiec

Kosmiczne kolory
05.06.2024r.

Cuda Wszechświata
12.06.2024r.

Tajemnicze Słońce
19.06.2024r.

Tajemnica tekturowej rakiety
26.06.2024r.

Wstęp do Planetarium:
19 zł - normalny
12 zł ulgowy
Płatność tylko gotówką
Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności kino-sferyczne

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kino-sferyczne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Wyłączenia

 • • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Nowak.
 • E-mail: m.nowak@ujd.edu.pl
 • Telefon: 609 919 306

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Przy wejściu głównym do budynku od strony Alei Armii Krajowej 13/15, po prawej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych; przy wejściu do segmentu B1
(Planetarium) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych; z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie (do 5%). Drzwi są aluminiowe, z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.


Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek w części głównej segmentu A dostępny jest jedynie na poziomie parteru; przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze; od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium); po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego, wejście nie ma barier.

Nie ma możliwości dotarcia do sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości półpiętra znajdują się schody z poręczami.

Nie ma możliwości dotarcia do sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium) jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (wjazd z Alei Armii Krajowej).

Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było w pobliżu Planetarium zapewnić tylko jedno miejsce parkingowe. Można jednak korzystać także ze znajdujących się w pobliżu miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.


Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania
z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: pon@ujd.edu.pl

Inne informacje i oświadczenia

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych

oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON,
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail:
pon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Jana Długosza (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304 podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.